NameMeaning
Vishakha
A Star
Vishala
Wide, Spacious
Vishali
-
Vishalya
Painless
Vishaya
Subject
Vishma
-
Vishranti
Rest, Relaxation
Vishwa
-
Vismaya
Amazing
Vismitha
-
Vithika
Pathway
Viti
Light
Vitna
Knowledge
Vittal
-
Viva
-
Viveka
Right
Vividha
Strange
Vivika
Different
Viviksha
-
Viyona
Sky
Vrajabala
-
Vriddhi
Growth
Vrinda
Basil, Radha
Vrindita
-
Vrisha
Cow
Vrishali
Wife Of Karan From Mahabharata
Vrishti
Rain
Vritee
Nature, Behaviour
Vritika
Thought
Vritti
Nature, Temperament
Vruddhi
-
Vrushali
Prosperity
Vrushika
-
Vrusti
Heavy Rain
Vrutika
-
Vyaka
River
Vyga
-
Vyoma
Who Lives N Sky ( Bird)
Vyomini
Divine


Page 1 - Page 2 - Page 3 - Page 4 - Page 5

Post a Comment

 
Top